.
.

vineri, 14 septembrie 2012

"Texteiova", la reeditare


Publicat iniţial în 1992, volumul Texteiova semnat de Gheorghe Iova a fost reeditat în 2011 la Editura Tracus Arte. E un volum de referinţă pentru grupul scriitorilor optzecişti bucureşteni, mai precis pentru nucleul textualist al acestui grup, reprezentat, în anii ’70 ai filologiei bucureştene de „Noii” – cum îşi spuneau ei –, grup din care făceau parte Gheorghe Iova, Gheorghe Crăciun, Gheorghe Ene, Ioan Flora, Constantin Stan, Sorin Preda, Ioan Lăcustă, Emil Paraschivoiu, şi al cărui lider informal era Mircea Nedelciu. Cei „trei Gheorghe” practicau un textualism radical, experimental – influenţat de telquelismul francez, de semiotică şi de lingvistică –, în vreme ce Mircea Nedelciu era interesat – dincolo de productivitatea limbajului şi de ceea ce Gheorghe Iova numeşte „acţiunea textuală” –, de story-ul propriu-zis (cu termenul autorului), de nucleele narative şi de polifonia textului (pe urmele dialogismului bahtian), ca şi de relevanţa lor socială. Cei dintâi deconstruiesc naraţiunea – Gheorghe Crăciun preferă, de pildă, în proza de tinereţe, substantivul şi adjectivul verbului – şi se lasă în voia limbajului în acţiune, a unui joc generator de text, în care se autoinclud, cu propria existenţă, cu propria individualitate (propriul „eu”). Iată cum definea Nedelciu – într-o scrisoare către Crăciun, din 10 martie 1977 – două direcţii în interiorul grupului textualist, punând în opoziţie pe „noi” (el, Constantin Stan) cu „voi” (Gh. Crăciun, Gh. Iova): „VOI (...) situîndu-vă în centrul unei acţiuni reale porniţi la o descriere strictă a realităţii folosindu-vă de un fel de cocktail de limbaj cu simţuri. Cocktailul fiind cît mai apropiat de persoana întîia desigur, este evident, exacerbarea simţurilor alături de funcţionarea cvasiindependentă a limbajului, specularea conştientă a oricărui mic accident de limbaj pot duce la evitarea oricărui şablon şi deci la un real nou, încă necunoscut, dar el riscă să rămînă al unei singure persoane. Îi mai trebuie ceva”[1]. Acel „ceva” era story-ul şi relevanţa lui socială, evident.


Pentru Gheorghe Iova, însă, cel puţin la început, nu se pune problema naraţiunii şi a cursivităţii ei în vederea scrierii unui roman. E drept, mai târziu, autorul ajunge şi el la acest prag în De câți oameni e nevoie pentru sfârșitul lumii (Editura Paralela 45, 1999), dar nu reuşeşte să-l treacă: ratează romanul, ratează narativul, marcând poate un eşec final al scriiturii sale experimentale. De altfel, Gh. Iova rămâne autorul unor „texte” (cu termenul integrator propus chiar de textualişti, spărgând graniţele între proză şi poezie) scrise în mare parte în anii ’70-’80 şi publicate în anii ’90. Dar e important de spus că, în anii ’80, el propune versiunea cea mai articulată – teoretică şi practică, pentru că cele două se suprapun una peste cealaltă – a experimentului textualist, asigurându-i o fundamentare ontologică: pentru el existenţa (proprie) şi textul se confundă, sunt „texistenţă”, iar acţiunea umană reprezintă în fond acţiunea de „textuare”; lumea şi existenţa sunt un amplu text, în care se integrează şi eul individual. În acest tip de scriitură, „diferenţa dintre teorie şi practică nu se mai face”[2]. „Acţiunea specific umană – afirmă Iova – este textuală. Textualul acoperă interstiţiul, locurile interumane”[3], şi: „Pentru cel care textuează, semnul este corporal, este de aceeaşi natură cu propria lui fiinţă. El are conştiinţa că ceva se transformă în text şi asta nu poate fi decît propria lui fiinţă. Textul este înaintare, adaos la adaos, nu are început şi sfîrşit. Textul înaintează dinspre mine şi înspre mine, eu sînt un punct de continuitate în text”[4].
„Echivalarea acţiunii umane cu acţiunea de «textuare» şi afirmarea caracterului necesarmente corporal al textului” (ultimul va face carieră în teoria şi practica literară a lui Gh. Crăciun) reprezintă, pentru Adrian Oţoiu, „contribuţia cea mai originală” a lui Gh. Iova la definirea textualismului optzecist. „În felul în care îl înţelegeau practicienii săi – spune cercetătorul –, textualismul se îndepărta de un simplu joc steril, pentru a deveni un mod de a emula realul, asimilîndu-i structurile în text”[5]. Ceea ce aş vrea să adaug e faptul că, dincolo de articularea mai accentuată pe care o dă acestui tip de experiment lingvistic şi textual, acestei „acţiuni textuale” – care poate avea „originalităţile” ei, grefate pe lecturi de influenţă Tel Quel şi pe elemente de lingvistică – nu cred, totuşi, că Gh. Iova poate fi considerat un „vizionar” (el însuşi creditează această ipoteză, vorbind despre „bunul-simţ vizionar”[6]).

Iată, de pildă, un text din Texteiova, în care apare în mod evident – şi cu o doză de autoironie – ideea de „texistenţă”, de continuum textual în care se integrează/se pierde existenţa individuală: „Trebuie să scriu (o carte) ca să pot muri. Uzajul, la diateza activă, a verbului morţii, «omul a murit», «îl priveam când murea, vedeam (?) că moare», îşi are firescul său. Sunt un om greşit scris. A trebuit să am conştiinţa că sunt scris neîncetat, din toate direcţiile. Se zice aşa: «judecat greşit». Va trebui să treacă foarte mult timp până să se corecteze greşelile din acest text (scrisa vieţii mele). Cum singurul text de autor, în care deciziile omului au o oarecare aparenţă de validitate, este testamentul, vedeţi, îl voi scrie. Îmi închipui că vor exista oameni care să găsească un motiv pentru a pune problema adevărului vieţii mele. Acest lucru îl prevăd după moartea mea, oricât de mult aş trăi. Nu cred că moartea mea va fi un eveniment. În acest sens, că moartea mea va declanşa preocuparea pentru adevărul meu: al fiinţei mele, al vieţii mele. Aşadar, e indiferent când mor. Ca şi Rimbaud, am descoperit devreme, la 19 ani, că textul literar, ca orice text, participă la falsificarea vieţii umane. Am încetat să fiu. Încet-încet. Ceva care se prelungea”.

Atât „direcţia” Nedelciu-Stan, cât şi „direcţia” cealaltă Iova-Crăciun – aşa cum le descrie Nedelciu – au avut, însă, o conotaţie subversivă specifică în regimul politic totalitar al anilor ’80. Am mai spus acest lucru şi cu altă ocazie, textualismul optzecist a încercat să submineze cu mijloace textuale un real socio-politic oprimant, tocmai prin teoria lor legată de „acţiunea textuală” şi de intervenţia prin text în real. De regulă, intenţiile subversive de acest gen depind în mare parte de un context de receptare aparte, pregătit să perceapă subtextul, depind deci de un cititor avizat. Dar nu e locul aici să discut reuşita lor. Dau, totuşi, un citat, care pare să conţină aluzia la discursul oficial, la „scrisul organizat din instituţii” (citeşte: distorsionat, manipulat): „Mă gândesc la scrisul organizat din instituţii, băieţii vin la program şi scriu, scriu. Scrisa lor porneşte pe canal. Rămâne pe canal peste noapte. Scriu băieţii de înfundă canalul, scriu să-l desfunde, scriu să împingă, scriu să retragă, să dizolve, să absolve, să caseze, să maseze (îngrămădească), scrisul lor are orice efect afară de încetarea scrisului.
O mişcare organizată, suplă, eficientă. Grija faţă de cei care trebuie să scrie. Acces. Asistăm la sublinierea cuvântului «trebuie»”.

Într-un excelent eseu consacrat prozei optzeciste[7], Adrian Oţoiu remarcă, pe bună dreptate, caracterul eteroclit al conceptului de „textualism” la optzecişti –  un concept „umbrelă”, care care adună laolaltă o serie de termeni derivaţi, suficient de imprecişi, fiecare în parte: a textua, textuare, textualizant, texistenţă, inginerie textuală, producţie textuală. În fond, optzeciştii – şi Gheorghe Iova, în cazul de faţă – sunt nişte teoreticieni-practicieni, nişte scriitori, care folosesc deseori asemenea termeni mai degrabă metaforic decât riguros conceptual. Oţoiu identifică trei „obiective majore” ale strategiei textualiste: redefinirea noţiunii de operă, devenită text, „simplu nod al unui mare text cultural”[8]; continua chestionare a textului în chiar procesul facerii lui; instituirea unei noi relaţii cu cititorul, „transformat în coparticipant al unui joc textual, în coautor al textului”. Dacă cel din urmă „obiectiv” e urmărit cu precădere (şi sistematic) de Mircea Nedelciu (dar şi cel de-al doilea, de altfel), primele două se aplică foarte bine demersului iniţiat de Gheorghe Iova. Nereuşind să facă trecerea spre roman (pe care a încercat-o), experimentalismul lui Gheorghe Iova îşi cunoaşte, în cele din urmă limitele şi reuşitele, percutanţa şi impasul.

Apărut în România literară, septembrie 2012


[1] A se vedea grupajul de scrisori apărut în Paralela 45. Revistă de avangardă culturală (nr. 1/1996).
[2] „Despre text”, în Gheorghe Crăciun, Competiţia continuă. Generaţia ’80  în texte teoretice, Editura Paralela 45, Piteşti, 1999, p. 292.
[3] Id., p. 293.
[4] Id., p. 292.
[5] Adrian Oţoiu, Trafic de frontieră. Proza generaţiei ’80, Editura Paralela 45, Piteşti – Braşov – Bucureşti – Cluj-Napoca, 2000, p. 19.
[6] A se vedea Gheorghe Iova, Acțiunea textuală. Bunul simț vizionar (eseuri, Editura Paralela 45, 2000).
[7] Adrian Oţoiu, Trafic de frontieră. Proza generaţiei ’80, ed. cit. mai sus, şi Ochiul bifurcat, limba saşie. Proza generaţiei ’80. Strategii transgresive, II, Editura Paralela 45, Piteşti, 2003.
[8] Trafic de frontieră, ed. cit., p. 17.

Niciun comentariu :

Trimiteți un comentariu