.
.

sâmbătă, 9 noiembrie 2013

Critica literară – o formă de cunoaştere specifică în comunismScriitorul, eseistul şi profesorul universitar Caius Dobrescu şi-a publicat în 2013, la Editura Muzeului Naţional al Literaturii Române, consistentul său studiu rezultat în urma unui proiect POSDRU, intitulat Plăcerea de a gândi. Moştenirea intelectuală a criticii literare româneşti (1960-1989), ca expresie identitară într-un tablou global al culturilor cognitive.
Studiu amplu şi dens, cu bibliografie la zi, cercetarea lui Caius Dobrescu avansează – trecînd prin teorii ale cunoaşterii, teorii sociale, ale mentalităţilor etc. – o teză centrală, cu atît mai interesantă cu cît vine în răspăr cu opiniile curente în ceea ce priveşte critica literară: în viziunea lui (cît se poate de doctă, cu o tratare academică pe măsură), critica literară, departe de a fi o formă culturală perimată, o reminiscenţă din epoca nonspecializării, a cunoaşterii de tip universalist, reprezintă, dimpotrivă, o formă de „cultură cognitivă“ în siajul european al culturii de salon şi o formă a politeţii şi a sociabilităţii ca mărci – din nou europene (cu deosebire franţuzeşti) – ale modernităţii timpurii (secolele XVII-XVIII) şi, în fond, baze ale culturii moderne europene. Teza lui Caius Dobrescu comportă şi două aspecte particulare: în Europa de Est – în speţă România –, datorită unui context istoric (unui decalaj) specific, tipul acesta de critică literară s-a păstrat şi continuă să funcţioneze, în vreme ce, în Europa Occidentală, se manifestă tendinţa de specializare crescîndă. În plus, pe tot parcursul comunismului, critica literară – ca „politeţe conversaţională“, formă de sociabilitate şi întreţinere a unui spaţiu public (fie el cît de redus şi de supus constrîngerilor ideologice oficiale) – a reprezentat, consideră Caius Dobrescu, o veritabilă formă de „rezistenţă prin civilizaţie“ la comunism. Cercetătorul preferă să citească în cheie civilizaţională şi într-un mod, aşadar, pozitiv celebra formulă postdecembristă a „rezistenţei prin cultură“.

De altfel, Caius Dobrescu realizează – pe tot parcursul studiului – o impresionantă pledoarie pentru valoarea civilizatoare şi esenţial umană (ca marcă distinctivă) a sociabilităţii, a politeţii şi a artelor conversaţionale cu punct de plecare în Europa Occidentală: în cultura curtenească a secolului al XVII-lea, urmată de cultura de salon a secolelor XVIIIXIX, a cărei moştenire se face simţită în critica literară practicată la noi în perioada post - belică (1960-1989; practic în perioada comunistă, dar critica literară pe model vest-european apăruse la noi deja în secolul al XIX-lea şi se manifestase strălucit în interbelic). Caius Dobrescu apelează cu predilecţie la sociologul Norbert Elias şi la teoria lui legată de „procesul civilizării“: „Sistemul curtoaziei, politeţii, civilităţii, dezvoltat în modernitatea timpurie a Europei Occidentale, nu face excepţie de la regulă [distanţarea omului faţă de natura sa animală, n.m.]. Teza implicită a lui Norbert Elias este că această multiplicare, diversificare, dezvoltare emfatică a manierelor, pe care o numeşte proces al civilizării, este parte integrantă a procesului însuşi de modernizare şi îl explică, fie şi parţial, ca direcţie de dezvoltare involuntară, de lungă durată, a societăţilor europene“. Or, în perioada comunistă – consideră Caius Dobrescu –, în România, o ţară în care spaţiul public a fost dominat de discursul criticii literare, iar nu al sociologiei ori al altor ştiinţe umane, civilitatea şi plăcerea conversaţională a criticii literare au constituit o marjă de libertate şi, deci, o formă de rezistenţă la îndoctrinarea oficială. Rădăcinile acestei practici literare – de mare succes în perioada comunistă, dar care există şi astăzi, în forme adaptate, aduse la zi – sînt de găsit în conversaţia de salon (cu precădere) franţuzească, dar şi ceva mai devreme, în cultura curtenească a „monarhiilor baroce“ ale secolului al XVII-lea. În ambele cazuri, spune Caius Dobrescu, există o anumită libertate de opinie, dar şi deschiderea către celălalt – în limitele unei etichete de curte ori de salon sau, altfel spus, ale unei codificări sociale. Practicile conversaţionale de acest gen trec ulterior pe teritoriul criticii literare, ducînd la „sublimarea etichetei într-o estetică“: „Reţeaua de reguli şi practici a conversaţiei politicoase este intricată în structura de adîncime a limbajului criticii literare.

Conversaţia politicoasă presupune inflexiuni, modulaţii, fandări sau atacuri, protocoale ale deferenţei, omisiuni semnificative, pauze, tehnici de «dantelare» a sensurilor, de nuanţare şi de nuanţare-a-nuanţării. Critica literară, ca gen, dar şi ca sistem de practici şi ca formă specifică de cultură cognitivă, conservă toate aceste mărci ale habitusului conversaţional. Nu e vorba despre supravieţuiri aleatorii sau inerţiale ale etichetei conversaţionale, ci despre sublimarea etichetei într-o estetică“. Gustul, plăcerea conversaţiei, păstrarea „regulilor retorice şi comportamentale ale politeţii“, deschiderea către dialog şi către preopinent au fost, aşadar – într-o societate românească dominată de teroare şi cenzură – virtuţi cardinale ale unei modernităţi culturale (pe filieră occidentală, curtenească şi iluministă), păstrate în ciuda contextului sociopolitic. Criticul literar introduce, în egală măsură, în spaţiul public şi o doză de subiectivitate, de „cunoaştere personalizată“, de intimitate a discursului, care contează enorm în peisajul lipsit de libertate al comunismului. În acest punct, Caius Dobrescu face o critică la ideea deleuziană a „privatizării gîndirii“, observînd că „gînditorul privat“ postulat de Deleuze nu este o specie nouă de disident faţă de sistemul etatizat al cunoaşterii, ci că el exista, istoriceşte, de multă vreme, din epoca „benevolenţei confesive“ ce caracterizează „societatea cunoaşterii“ în faza ei timpurie: „Ideea de privatizare a gîndirii, amplu susţinută de Gilles Deleuze [...], este de fapt inadecvată şi anacronică, fiindcă gîndirea ştiinţifică modernă, atît în privinţa cunoaşterii naturii, cît şi în cele ţinînd de înţelegerea societăţii, a fost generată în spaţiul privat, al experimentului diletant [în sens etimologic – s.a.] şi al loisir-ului conversaţional. De fapt, gînditorul privat postulat de Deleuze nu este, istoriceşte vorbind, un disident al Sistemului public sau, mai precis chiar, etatizat al cunoaşterii, nu este o specie apărută prin adaptare negativă (prin respingere, adică) la mediul cunoaşterii ştiinţifice instituţionalizate. El este de fapt un supravieţuitor/continuator, la rigoare un atavism, al benevolenţei confesive ce impregnează «societatea cunoaşterii» în faza ei timpurie“.

Ei bine, „argumentul“ lui Caius Dobrescu este acela că, în timp ce, în lumea occidentală, complexul cunoaştere-conversaţie-confesiune s-a dezagregat, în modernitatea tîrzie, în favoarea specializării, în schimb, în Europa de Est din a doua jumătate a secolului al XX-lea, aflată sub dominaţie sovietică, „simbioza cunoaşterii cu o veche şi rafinată cultură conversaţională şi confesivă“ (existentă în aceste ţări, în grade diferite, dinainte de comunizare) a cunoscut o nouă înflorire: „[...] intelectualii Europei sovietizate au ajuns să reconstituie în spirit, într-un mod cvasiindependent, în condiţii de parţială analogie a raporturilor dintre putere şi societate, stiluri cognitive specifice creştinismului raţionalizat al Occidentului secolului al XVII-lea, în care cunoaşterea şi cultura introspectivă se aflau intim fuzionate“. Iată de ce – insistă cercetătorul – critica literară reprezintă, pentru spaţiul cultural românesc (şi mai larg esteuropean) o adevărată „cultură cognitivă“ şi o „expresie identitară“, demnă de a fi considerată ca atare.

În partea a doua a lucrării sale, Caius Dobrescu se ocupă de trei studii de caz, ce ilustrează tocmai această „rezistenţă prin civilizaţie“ la regimul comunist – e vorba de trei critici importanţi ai perioadei postbelice: Eugen Simion, Nicolae Manolescu şi Mircea Martin. În cazul lui Eugen Simion, analiza aplicată – e vorba de „jurnalul parizian“ al criticului, publicat sub titlul Timpul trăirii – timpul mărturisirii – se sprijină pe cîteva idei centrale: pe de o parte, îndeplinirea acelei „misiuni de mediere între ştiinţă şi umanism şi între confesiv şi conversaţional“ asumate de criticii literari ai epocii, asumarea cu precădere aici a „responsabilităţii reflecţiei sociale“ pariziene şi româneşti (în paralel); pe de altă parte, propunerea, în spaţiul public al ideologiei comuniste, a unei forme – alternative – de cunoaştere personală, reflectată, la rîndul ei, într-un soi de timp alternativ, „timpul interior“: „Se poate spune că Timpul trăirii – timpul mărturisirii propunea, la sfîrşitul anilor 1970, un fel de protezare a vieţii intelectuale autohtone, un mod de a participa, fie şi prin delegaţie, la o autentică sferă publică, înţeleasă în primul rînd ca sferă a liberei opţiuni, a liberei definiri intelectuale şi morale de sine“.

În ce-l priveşte pe Nicolae Manolescu, el descinde cu evidenţă dintr-o tradiţie iluministă franceză a acelui „philosophe“ definit prin disponibilitate, curiozitate intelectuală, discernămînt şi flexibilitate, „aristocratul liberal şi «împămîntenit» prin filtrul sentimentului de a participa de drept la tradiţia elitelor sociale autohtone“.  
Un critic precum Nicolae Manolescu – eseistul se opreşte aici asupra Temelor manolesciene, în special asupra celei de-a patra părţi a ciclului – reuşeşte să opună propagandei oficiale axate pe etica muncii şi a sacrificiului de sine (pe modelul mistic al muncii ca mîntuire) un „etos al invenţiei şi inovaţiei, al «gratuităţii » creative, al suveranităţii interioare asupra «determinărilor obiective»“. Altfel spus, Nicolae Manolescu propune, în spaţiul public compromis al comunismului, o „nouă şi ambiguă libertate“, reprezentată de „o practică a plăcerii de a gîndi care oferă existenţei, mai mult decît un sens, o experienţă a plenitudinii“.

Mircea Martin, prin cartea sa Dicţiunea ideilor (1981), introduce, odată cu acest concept de „dicţiune a ideilor“, şi ideea de etică a criticii literare, văzînd actul de creaţie ca pe o responsabilitate individuală şi personală: „estetica critică poartă în sine o etică“. Prin - tr-o instructivă analiză comparativă a conceptului noician de „rostire“, respectiv a conceptului de „dicţiune a ideilor“ propus de Mircea Martin, Caius Dobrescu subliniază refuzul oricărei transcendenţe la cel din urmă (spre deosebire de discursul noician), ca şi miza nu doar cognitivă, dar şi morală a demersului lui Mircea Martin: „[...] miza pe «dicţiune» sugerează că efortul continuu de a face să fuzioneze ideea cu expresia reprezintă singura certitudine de care dispunem cu adevărat. «Blocul unitar» despre care vorbeşte criticul are o semnificaţie deopotrivă cognitivă şi morală“. Caius Dobrescu aduce în discuţie şi o altă carte a lui Mircea Martin,Singura critică, văzută ca o încercare de a construi „un spaţiu de afirmare a unei culturi cognitive integratoare a tuturor speciilor criticii literare“.

Mă opresc aici, din motive de spaţiu, însă, oricum ar fi, e imposibil să prinzi într-o cronică multitudinea sugestiilor şi referinţelor critice, filozofice, antropologice, sociologice etc., desfăşurate erudit de Caius Dobrescu. Teza majoră a cărţii, privitoare la critica literară românească postbelică văzută ca o cultură cognitivă specifică şi ca o formă de rezistenţă prin civilizaţie şi civilitate la regimul opresiv comunist, mi se pare convingătoare şi savant argumentată, cu atît mai necesară cu cît şi astăzi – poate mai ales astăzi – este încă nevoie de o pledoarie susţinută pentru eleganţa şi plăcerea discursului intelectual în spaţiul public.


Caius Dobrescu, Plăcerea de a gândi. Moştenirea intelectuală a criticii literare româneşti (1960-1989), ca expresie identitară într-un tablou global al culturilor cognitive
Editura Muzeului Naţional al Literaturii Române, Bucureşti, 2013, 324 p.

Niciun comentariu :

Trimiteți un comentariu