.
.

joi, 27 decembrie 2012

La final de an - o cronică la "Proza lui Mircea Nedelciu. Puterile literaturii în faţa politicului şi a morţii"
Un amplu studiu monografic al prozei lui Mircea Nedelciu
                                Iulia Dondorici
                  
Privind retrospectiv nu numai debuturile, ci și, în general, volumele generației de critici tineri mai mult sau mai puțin impuși în ultimii ani, ceea ce atrage imediat atenția – remarca, de curînd, Cosmin Borza, într-un articol din revista Cultura – este, pe de o parte, diversitatea tematică abordată (de la literatura feminină interbelică la proza anilor ’80, de la tratarea corporalității în literatură la monografii ale celor mai importanți critici interbelici – și lista ar putea continua), pe de alta, diversitatea metodologică, de strategii și grile interpretative aplicate – fondate pe teorii din studiile culturale, sociologie, noul istorism, estetica receptării, naratologie, istoria mentalităților ș.a.m.d. Dacă criticul amintit vedea această configurație a „noii critici“ mai degrabă în sens critic – căci eclectic, în lipsa unei coagulări identitare de grup –, eu aș aprecia această diversitate ca binevenită, aducînd un aer proaspăt într-o instituție precum cea a criticii auto­h­to­ne, care, cu puține excepții postdecembriste venite dinspre generația ’80 (Gheorghe Crăciun, Carmen Mușat, Ion Bogdan Lefter și alți cîțiva), se hrănește, în continuare, din teoriile și metodele criticilor români din interbelic, în cel mai bun caz, al celor din anii ’60-’80. Dacă diversitatea este chiar semnul distinctiv al tinerei generații de critici literari, mai problematică este originalitatea și deschiderea spre actualitate a metodelor și instrumentelor de lucru. Acestea din urmă rămîn mai degrabă trăsături singulare, dominantă în cîmpul nostru critic rămîne valoarea estetică, chiar atunci cînd inadecvarea la obiectul studiat este vizibilă cu ochiul liber (un exemplu este, aici, studiul Biancăi Burța-Cernat despre proza feminină interbelică) sau cînd se străbat drumuri critice deja bătute de nenumărate ori de-a lungul ultimelor decenii decembriste (Alex Goldiș, cu volumul de debut Critica în tranșee. De la realismul socialist la autonomia esteticului).

O excepție bine-venită de la această tendință este volumul de debut al Adinei Dinițoiu – la origine, teza de doctorat a autoarei –, apărut anul acesta la Editura Tracus Arte și intitulat Proza lui Mircea Nedelciu. Puterile literaturii în fața politicului și a morții. Respingînd absolutizarea grilei estetice – fără a o ignora însă, în capitolele cu analize pe text ale prozei nedelciene – Adina Dinițoiu reușeș­te să prezinte, în ansamblul studiului ei, o ima­gine nuanțată și actuală a scriitorului optzecist, realizată cu ajutorul unui montaj inteligent de metode și strategii critice, pornind de la premisa că „astăzi – la început de mileniu trei –, cînd literatura se situează altfel în spațiul public și cultural, cînd pe lîngă valoarea estetică – atît de mult timp fetișizată –, ea își asumă din ce în ce mai mult o valoare de cunoaștere, proza lui Mircea Nedelciu este un document literar inestimabil – estetic, antropologic și uman – al anilor ´80, al ultimului deceniu comunist, un muzeu de imagini retro în mișcare, în care defilează cinematografic secvențele unui cotidian devenit deja istorie. În contextul (încă) actual al unei recuperări artistice (film, teatru, arte vizuale) a perioadei comuniste, proza lui Nedelciu este un loc – o sursă de imagini, de atmosferă, de oameni – peste care nu se poate trece“.

A doua caracteristică remarcabilă a acestui volum monografic al prozei lui Mircea Nedelciu este caracterul lui exhaustiv – cititorul are în față nu numai detaliate analize de text ale tuturor volumelor de proză ale lui Nedelciu – de la primul volum de proză scurtă pînă la romanul postum neterminat Zodia scafandrului –, ci, în premieră, și a articolelor scriitorului din presa postdecembristă. Aceeași exhaustivitate se regăsește și la nivelul receptării – astfel, lucrarea oferă o privire de ansamblu asupra tuturor aspectelor luate în discuție de-a lungul timpului în legătură cu opera lui Nedelciu – de la apariția primelor volume pînă în ultimii ani. Autoarea prezintă cu onestitate și distanță critică pozițiile exegetice referitoare la obiectul analizei ei, le relaționează nuanțat și le interpretează atît în contextul politico-istoric al apariției, cît și din perspectivă contemporană.

Primele patru capitole ale lucrării sînt mai degrabă de istorie literară, pornind de la înnoirile teoretice aduse, la apariția lor pe scena literară, de reprezentanții cei mai importanți ai generației ’80 și, în special, de Mircea Nedelciu. Platforma teoretică a lui Nedelciu este analizată atît în contextul discuțiilor teoretice din anii ’80 din România, cît și pornind de la analiza surselor (Tel Quel, Le Nouveau Roman), pentru a evidenția specificitatea scriitorului român, punctele în care acesta adaptează „la mediu“ teoriile stîngii franceze, precum și modul în care această poetică explicită se suprapune sau nu peste aceea implicită, peste textele de proză în desfășurarea lor cronologică. Schimbarea de paradigmă teoretică efectuată de optzeciști este discutată de autoare pornind de la sintagma de „nouă autenticitate“, analizînd modul în care proza nedelciană a transformat schema comunicațională a lui Jakobson. O temă importantă, în cadrul problemei receptării și a teoriilor lecturii, este relația cu cititorul – se știe că miza optzeciștilor a fost ceea ce ea nu­mește „educarea cititorului“, și cercetătoarea ține seama de această pretenție a scriitorului în propriile analize de text din capitolele următoare. Teza ei este formulată astfel: „Ceea ce frapează, dincolo de atenția specială acordată cititorului («ideal» sau «implicit») în textul său literar, respectiv teoretic, este racordarea acestui profil de cititor la realitatea socială contemporană: cu alte cuvinte, Nedelciu nu vrea să renoveze proza în abstract, realizabil în timpul ideal al lecturii, ci, din contră, cu mijloacele literaturii, el vrea să intervină în real, să remodeleze, prin intermediul habitudinilor de lectură, un om nou (care este, înainte de toate, un alt fel de cititor)“.

Capitolelor de istorie literară și culturală le urmează trei capitole de analiză aplicată pe textele scriitorului optzecist. Abordarea este una cronologică, dar analizele se grupează nu de puține ori, chiar păstrînd acest cadru formal, în jurul unor nuclee tematice și stilistice. Paginile poate cele mai interesante mi se par acelea care cuprind analiza identității – individuale și sociale – în comunism, pornind de la relația rural-urban („În orice caz, un ruralism constitutiv, rafinat de cultură, de practica literaturii, de strămutarea la oraș se regăsește la toți acești scriitori“), relația individ-grup-societate, așa cum se configurează ele în creația nedelciană. Și sub acest aspect, proza este văzută în contextul sociopolitic al epocii. Autoarea optează pentru conceptul de „rezonanță“ în sensul lui Greenblatt: „Rezonanța textelor lui Nedelciu […] se va măsura, așadar, prin recursul la context, la «forțele culturale» care determină textul și cărora le este expresia: cenzura ideologică, nevoia interioară de libertate și lupta prin text cu această cenzură, dublul limbaj, așadar, complicitatea cu cititorul și îndemnul la lectura activă, adică la rezistența la manipulare, prin deconspirarea convențiilor literare“. Teza de bază a analizei este formulată în felul următor: scriitorul Mircea Nedelciu „nu urmărește niciodată să transmită numai un «mesaj» estetic ori general-uman, ci și unul concret, social-politic“. Atît în contextul regimului comunist, cît și în cel postdecembrist, chiar dacă în moduri diferite, Mircea Nedelciu a susţinut implicarea activă a scriitorului în viaţa publică, dorind să transforme cititorul naiv într-unul avizat, transformare care ar fi trebuit să se efectueze prin intermediul tehnicilor de lectură. Astfel, Nedelciu a optat pentru o proză care să răpească falsul confort al cititorului, l-a condus permanent spre „lectura-întrebare“, superioară „lecturii-torpoare“.

Tocmai această permanentă raportare a textualismului, a tehnicilor literare, a pozițiilor teoretice la cadrul social politic al vremii, ca și raportarea la modele teoretice occidentale, plasarea operei lui Nedelciu nu numai într-un context literar, ci și într-unul cultural și intelectual mai larg sînt constante ale analizelor Adinei Dinițoiu și, poate, reușita ei cea mai importantă. 

Niciun comentariu :

Trimiteți un comentariu